İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı

İçerik [gizle]
İş sağlığı ve güvenliği tanımı (iş sağlığı ve iş güvenliği) üzerine birçok tanımlama yapılmıştır. yapılmıştır. Yapılan bu tanımları kapsayıcı bir tanım yapmamız gerektiğinde; çalışanların işin yürütümü sırasında iş yerinde veya iş yeri dışında karşılaşabilecekleri sağlık problemlerini ve riskleri ortadan kaldırmayı veya mümkün olduğunca en aza indirmeyi hedefleyen bu hedeflere giden yolda birçok bilim dalından faydalanan multidisipliner bir bilim dalıdır.

Daha kısa bir tanım yapmamız gerekirse, çalışanın işini yapmaya başladığı andaki mevcut sağlığını işin bitiminde minimum işe başladığı sağlık ile bitirmesi için çalışmalar yürüten multidisipliner bir bilim dalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kısaltması İSG ’dir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı da kullanılmaktadır. Bunun kısaltması ise İSİG ’dir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)Dünya Sağlık Örgütü İş Sağlığı Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık kavramı; “sadece hastalık ve sakatlıkların yokluğu değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olma” biçiminde tanımlanmaktadır.

DSÖ tarafından sağlıkla ilgili olarak bu genel tanımlamadan da yola çıkarak iş sağlığı kavramı; “çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını sürdürmek, çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere yerleştirmek ve işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak” şeklinde ifade edilmektedir.

İş sağlığı, çalışanların sağlığının korunması ve sağlığını yitirenlerin iyileştirilmesi gibi tıbbi boyutu olan “iş hekimliği” ile işyerindeki sağlığı etkileyen madde ve etkenlerin saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde kontrol altına alınması gibi teknik hususları içeren “iş hijyeni” konularını kapsayan oldukça geniş bir alandır.Uluslararası Çalışma Örgütü İş Sağlığı Hedefleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ile DSÖ tarafından 1950 yılında kurulan karma komisyon, iş sağlığının hedeflerini saptamış ve bunları UÇÖ’nün 112 sayılı Tavsiye Kararı ile tüm üye ülkelere duyurmuştur. Söz konusu hedefler;– Çalışanların sağlık kapasitelerini en yüksek düzeye çıkarmak,

– Yapılan işin olumsuz koşulları nedeni ile çalışmanın bozulmasını önlemek,

– Her çalışanı fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlerde çalıştırmak,

– Yapılan iş ile çalışan arasında uyum sağlayarak en uygun verimliliği sağlamak,

olarak belirlenmiştir.İş Güvenliği Tanımı

İş güvenliği ise, çalışanların korunması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanarak çalışanlar için tehlikeli olabilecek durumların ortadan kaldırılması için yapılacak faaliyetler bütünü kapsamında ele alınmaktadır.

İş güvenliğinin, işin yapılması sırasında karşılaşılan tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda işverene bir takım görev ve sorumluluklar yükleyen kurallar bütününden oluşmasından hareketle, iş sağlığına nazaran daha teknik bir kavram olduğunu kabul etmek gerekir. Bununla birlikte, iş sağlığı ve iş güvenliği kavramları birbirine oldukça yakın ve biri diğerinin tamamlayıcısı niteliğinde iki kavramdır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetleri; çalışanların, işyerlerinde işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek çeşitli tehlikelerden korunması, işyeri içi ve dışındaki çalışma koşullarının iyileştirilerek refahının arttırılması amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)

Önceleri İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) konusunda işçi odaklı yaklaşımlar benimsemiş olsa da, günümüzde çalışma şekillerinin ve üretim yapısının değişmesi ve yeni yönetim tekniklerinin benimsenmesi İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) faaliyetlerinin sadece işçilere yönelik değil, işteki tüm unsurları kapsayıcı şekilde olmasını gerektirmiştir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)

Faaliyetlerin odağında “işçi” yerine “” kavramının yer alması, asıl vurgunun işçinin sağlığından çok iş üzerine yapıldığı ve emeğin korunmasına dönük koruyucu ilkenin zedelendiği ve artık işin kendisinin özne olduğu şeklinde değerlendirmelere yol açmışsa da, “iş sağlığı ve iş güvenliği” anlayışının daha geniş kapsamlı ve koruyucu olduğu düşünülmektedir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)KAYNAKLAR (İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı)


[1] Gerek, N. (2000). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, s.3.

[2] Tanır, F. (t.y.). İş Sağlığı ve Güvenliği. Erişim:12 Ağustos 2011

[3] Tanır, F. (2004). İş Sağlığı ve Güvenliği. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 4(17), 10-14, s.10.

[4] Yılmaz, F. (2009). Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği: Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, s.7.

[5] Arıcı, K. (1999). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri. Ankara:Tes-İş Sendikası Yayınları, s.50.

[6] İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi. (t.y.). Erişim: 20 Ekim 2011, http://uzem.isguvenligi.com.tr/file.php?src=dc&id=4220114İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı
 
Üst